Financieel 2017

actueel
1 januari 2017

Baten en lastenoverzicht

31 december 2017

Baten

Beleggen
Rente, dividend en restitutie belastingen 9.128,15
Beleggingsresultaat effecten (Rabo) 63.486,90
Schenkingen 0,00
Totale baten 72.615,05

Lasten

Bestuurskosten 1.532,02
Betaald provisie en bankkosten 389,86
Overige kosten 2.150,87
Besteding aan doelstellingen 3.850,00
Voorziening portefeuille 0,00
Totale lasten 7.922,75
Resultaat 64.692,30
(winst)
actueel

Balans

31 december 2017
AKTIVA
Effecten 286.407,00
Aanpassing effecten portefeuille 111.945,00
398.352,00
Liquide middelen 17.863,15
Nog te vorderen bedragen 14,68
Totale aktiva 416.229,83
PASSIVA
Gestort kapitaal 350.000,00
Reserve 1.484,16
351.484,16
Resultaat 64.692,30
Eigen vermogen 416.176,46
Nog te betalen bedragen 53,37
Totale passiva 416.229,83